středa 6. srpna 2008

exkluzivní posudek diplomové práce

hned v úvodu předesílám, že posudek není na moji diplomovou práci. za to je opravdu supr! :-)

tímto taky děkuju autorovi (a vlastně i vedoucímu - končelíkovi :-) práce za jeden z nejexkluzivnějších posudků všech dob. moje oblíbené pasáže jsou zvýrazněny tučně.

p.s. všichni zainteresovaní pravděpodobně ihned zjistí, o jakého autora jde, pro ty ostatní uvádím anonymního pana XY, nemusíte vědět všechno. muhehe.

XY se v mých očích vypořádal se závazky tezí sice se ctí (nakonec), ale musím konstatovat, že po boji. Ústup od hlubší analýzy mediálních obsahů se mnou konzultoval a já jej nakonec doporučil, přestože jej nepovažuji za vhodný. Toto rozhodnutí bylo podmíněné okolnostmi a rád bych v posudku konstatoval, že z něj nemám radost, není ideální, ale bylo nezbytným krokem, který otevřel diplomantovi cestu k dokončení práce. Stejně tak nebyl v úplnosti naplněn výzkumný záměr v rovině archivní práce – při shromažďování materiálu. Přesto ale, domnívám se, diplomant ideji svých tezí dostál.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE

Jak již výše zmiňuji v sekci věnované vztahu tezí a obsahu, autor nevyužil bezezbytku archivní potenciál: Častěji cituje pouze dokumenty administrované ÚSD (pravděpodobně shromážděné Komisí vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970?), z APF ČT cituje pouze ojedinělé archiválie (s. 70), zda nakonec pracoval s materiály z Národního archivu si nejsem vůbec jistý – citace je podivná (srov. s. 68, 69) a navíc odkazuje k SÚA. Analýzu mediálních obsahů neprovádí vůbec. Na své zdroje odkazuje autor bídně (např. na str. 20 až 25 mě autor donutil si poznamenat, že chybí odkaz na původ. XY neplagiuje, pouze se jeho způsob výkladu vzpírá normám – dokáže-li se čtenář od tohoto nedostatku odpoutat (o což jsem se neochotně pokusil), nabízí se mu pak původní a v zásadě logický a na slušné úrovni vykládaný náhled na dosud nezpracovaný vztah hokejových událostí a mediální politiky.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE

Pro posuzovanou diplomovou práci XY jsou, bohužel, charakteristické nedotažené (místy až ostudně přehlížené) formální náležitosti. Což pro mě bylo neradostné překvapení – autorovi se totiž podařilo práci v zásadě dopsat s dostatečným předstihem, a tak jsem očekával, že zbylý čas i energii investuje právě do precizování formálních náležitostí a jazyka. Navíc platí, že podobně zbytečné chyby každé práci velice ubližují. K nedokonalostem poznámkovému aparátu se vyjadřuji již výše, zde bych se ohradil ještě proti neúplnému zdrojování článků z periodik (přestože ale chybí autor, titulek, číslo i ročník odkaz alespoň základní funkci plní) a ke zprostředkovanému citování (proč citovat Akční program z jiného zdroje, když je snadno dostupný (srov. pozn. 6)?). Místy se rozjíždí řádkování (srov. např. s. 67, či 81), ale především platí, že by si práce zasloužila pečlivější korekturu – překlepy rozhodně nelze označit za ojedinělé a v některých místech vyloženě čtenáře ruší – např. v pozn. č. 13 autor nakumuloval překlepy hned tři.

Naopak struktura a logika výkladu obstojí.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a závěrů apod.)

XY je poněkud svébytný autor, u kterého považuji za vítězství, že se dokázal vměstnat do norem odborného textu alespoň v přijatelné míře – svou práci konzultoval a nezanedbával, a tak snad není příliš smělé konstatování, že mu prostě odborný diskurz nesedí. Což samozřejmě nijak neumenšuje moji povinnost upozornit na nedostatky práce v posudku (což činím), ale snad mi jako konzultantovi umožňuje navrhnout mírnější hodnocení, než bych zvolil v případě posudku oponentského (a než by odpovídalo hodnocení dílčích položek) – za nedodělky, koneckonců, vždy konzultant spolumůže. Asi jsem nezdůrazňoval (opakovaně při konzultacích připomínané) výhrady k odkazování dostatečně.

Shrnu-li: Diplomant prokázal schopnost shromáždit a utřídit základní poznatky a přijatelným způsobem je nabídnout čtenáři. Zároveň prokázal, že ovládá základní schopnosti a dovednosti příslušné odbornému diskurzu. Diplomová práce XY svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě. Práci nelze považovat za zcela úspěšně realizovanou, ale navrhuji zohlednit přinejmenším nasazení, se kterým autor k jejímu psaní přistoupil. Doporučuji komisi klasifikační stupeň velmi dobře.

Žádné komentáře: